Mijnbrandblusser.nl is onderdeel van

Tot stand gekomen op 14-5-2020.


Algemene voorwaarden Ideaal Instructies, gevestigd aan Spoorstraat 51a, 8271 RG, te IJsselmuiden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81561725.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Ideaal Instructies: Ideaal Instructies, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81561725
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Ideaal Instructies en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Ideaal Instructies
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.
Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en Ideaal Instructies

Laboratorium, waarbij in het kader van een door de Ideaal Instructies georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Consumenten: Zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie.
Bedrijven: Organisaties waar arbeid en kapitaal centraal staan. Zowel commercieel als niet-commercieel ingesteld, winstgevend of niet winstgevend. Met het doel om producten en/of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Ideaal Instructies. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ideaal Instructies, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. Daarnaast bevat de overeenkomst voor Ideaal Instructies steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaats¬ verplichtingen.

Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan. De aanbieding en/of offerte geldt tot en met 30 dagen na ontvangst van de wederpartij en is, tenzij anders aangegeven, vrijblijvend. Ideaal Instructies kan onder bepaalde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld onbedoelde fouten of plotselinge prijsstijgingen) niet aan zijn aanbiedingen en/of
offertes worden gehouden. Voor de aanbieding en of offerte geldt dat deze pas haar rechtskracht heeft ná ondertekening door beide partijen. Levertijden in offertes of aanbiedingen zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch
voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij en door ondertekening door Ideaal Instructies van de aanbieding.

Duur overeenkomst
De overeenkomst tussen wederpartij en Ideaal Instructies wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van dit termijn moet de wederpartij Ideaal Instructies schriftelijk in gebreke stellen.

Beëindiging overeenkomst
Het staat de wederpartij vrij om de opdracht aan Ideaal Instructies op elk gewenst moment te beëindigen, doch bij een duurovereenkomst met een opzegtermijn van 30 dagen. Wanneer de wederpartij de opdracht intrekt, is de wederpartij verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Ideaal Instructies te betalen.

Wijziging overeenkomst
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Ideaal Instructies zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Ideaal Instructies zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ideaal Instructies
kunnen worden toegerekend. Als partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Uitvoering overeenkomst
Ideaal Instructies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ideaal Instructies heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Ideaal Instructies kan niet worden verplicht tot uitvoering van de volgende fase zolang de wederpartij een factuur niet heeft betaald. De Wederpartij verstrekt tijdig alle juiste en volledige gegevens of instructies aan Ideaal Instructies. Ideaal Instructies heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien zij dit noodzakelijk acht om te kunnen voldoen aan de opdracht.

Prijzen
De prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Ten aanzien van Ideaal Instructies kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

Prijswijziging
Indien Ideaal Instructies met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Ideaal Instructies gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien deze vaste prijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ideaal Instructies de wederpartij tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De wederpartij
heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Koop op afstand
Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien dagen na de ontvangst van de door de Ideaal Instructies geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. Dit artikel geldt alleen voor consumenten. Niet-consumenten moeten de al gemaakte kosten door Ideaal Instructies, zoals inkoop van grondstoffen, halffabricaten, producten of manuren, als gevolg van akkoord of opdrachtgeving van de Wederpartij betalen. De Wederpartij heeft daarnaast het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen. Dit geldt slechts als de levertijd niet is nagekomen. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Ideaal Instructies de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Ideaal Instructies uiterlijk binnen veertien dagen het aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug. De verzendkosten worden alleen teruggestort als de zaken volledig niet leverbaar zijn. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding van de opdracht. 

Levering
Levering vindt plaats bij Ideaal Instructies of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

Leveringstermijnen
Ideaal Instructies zal er alles aan doen om de levering plaats te laten vinden binnen een door de Ideaal Instructies opgegeven termijn. Dit termijn is echter altijd indicatief en geen fatale termijn.

Risico-overgang consumenten
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Ideaal Instructies. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang bedrijven
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Ideaal Instructies. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling
Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. Betaalt wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Ideaal Instructies gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat
opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Blijft de wederpartij in gebreke, dan zal Ideaal Instructies tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de wederpartij. Wanneer de wederpartij in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Ideaal Instructies. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Ideaal Instructies op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Weigert de wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Ideaal Instructies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Ideaal Instructies te betalen. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Ideaal Instructies aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. De betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De geleverde producten zijn pas eigendom van de Wederpartij als het volledige factuurbedrag is betaald.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Ideaal Instructies in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ideaal Instructies totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Retourneren
U kunt uw aankoop altijd ruilen of terugsturen, tot 14 dagen na ontvangst. Retourzendingen dienen altijd vooraf aangekondigd te worden per email, tot 13 dagen na ontvangst. U dient het product met alle bijgeleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan Ideaal Instructies terug te zenden. Retourzending is voor rekening en risico van de koper. Defecte of niet aangekomen producten kunnen niet door Ideaal Instructies worden vergoed. Na correcte ontvangst van het artikel, verstuurt Ideaal Instructies een vervangend artikel of ontvangt u het
aankoopbedrag terug binnen 10 werkdagen. Bovenstaand artikel geldt alleen voor consumenten.

Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Ideaal Instructies het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Ideaal Instructies behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Ideaal Instructies bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Indien Ideaal Instructies de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Ideaal Instructies niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ideaal Instructies in de nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij niet aan Ideaal Instructies kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Ideaal Instructies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd
of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ideaal Instructies kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Ideaal Instructies niet aan zijn verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Ideaal Instructies niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ideaal Instructies is in het geval als voornoemd niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Ideaal Instructies als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Garanties
Ideaal Instructies garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. Indien het geleverde product niet voldoet aan de garantie, zal Ideaal Instructies, na vermelding hiervan, het product binnen een redelijke termijn na ontvangst vervangen of herstellen.

Schade
Ideaal Instructies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het verkeerd gebruik van de geleverde producten. Ook aanvaardt Ideaal Instructies geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaking van informatie afkomstig van deze website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Ideaal Instructies. Ideaal Instructies is niet verantwoordelijk voor
virussen of andere schadelijke elementen die onverhoopt in berichten meegestuurd worden. Als ontvanger dient u zelf inkomende berichten te controleren op virussen.

Klachten
Ideaal Instructies handelt klachten graag zorgvuldig af. Bent u niet tevreden? Stuurt u ons dan een bericht via ideaalinstructies@hotmail.com waarin u zo precies en volledig mogelijk uw klacht formuleert. We nemen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, contact met u op om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, volledig te onderzoeken. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het product schriftelijk aan Ideaal Instructies gemeld te worden. Ideaal Instructies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen verbreken.

Aansprakelijkheid
Ideaal Instructies is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Ideaal Instructies. Ideaal Instructies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, stagnatieschade enz. Voor andere schade is Ideaal Instructies maximaal aansprakelijk tot de helft van het totale factuurbedrag van het voorgaande jaar. Ideaal Instructies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ideaal Instructies is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Ideaal Instructies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Ideaal Instructies en de door Ideaal Instructies (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Indien een vordering betrekking heeft op een gebrek aan een product geldt een verjaringstermijn van twee jaar.

Intellectuele eigendom
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Ideaal Instructies alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Ideaal Instructies worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. De wederpartij verplichtzich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Privacy
De wederpartij houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Ideaal Instructies ontvangt en alle andere informatie betreffende Ideaal Instructies waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere Ideaal Instructies schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt. Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de wederpartij deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de wederpartij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn
bezit was op het moment van verstrekken door Ideaal Instructies;
c. die de wederpartij van een derde heeft ontvangen waarbij deze
derde gerechtigd was deze informatie aan de wederpartij te verstrekken;
d. die door de wederpartij openbaar wordt gemaakt op grond van
een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Ideaal Instructies verstrekt, zal Ideaal Instructies zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren en niet verder verstrekken behalve om te kunnen voldoen aan de overeenkomst met de wederpartij dan wel uit
wettelijke plicht. Ideaal Instructies mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer u ideaalinstructies.com bezoekt, zullen zowel Ideaal Instructies als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er
voor, dat u niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies die Ideaal Instructies gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere partijen, zoals Facebook, kunt u de producten van Ideaal Instructies ‘liken’. De cookies die Ideaal Instructies inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van ideaalinstructies.com gebruik maken. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het voltooien van uw aankoop, neemt u dan contact met ons op via Ideaalinstructies@hotmail.com

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ideaal Instructies partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.